ارده (4)

شیره (7)

کره (10)

رب (1)

سرکه (3)

معجون (5)

روغن های خوراکی (5)